O galérii / About Gallery

16144157744_8c46879864_z

 

 

16740586296_6d3df89692_z

 

 

Galéria Plusmínusnula je komorný výstavný priestor pre súčasné umenie o rozlohe 37m² pri vstupe do Novej Synagógy  v Žiline na Hurbanovej ulici č. 11.

Pozrite si ďalšie fotky priestoru na našom Flickri.

Tu si môžete stiahnuť Pôdorys galérie.

Priestor infocentra Novej Synagógy, v ktorom sa konajú aktivity Galérie Plusminusnula sú výsledkom spolupráce občianskeho združenia Truc sphérique a Muzea města Brna v rámci spoločného cezhraničného mikroprojektu.

„Česko-slovenský tandem návštevníckych centier pamiatok medzivojnovej architektúry európskeho významu v Žiline a Brne a ich prínos k rozvoju cezhraničného cestovného ruchu“.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Za finančnú podporu ďakujeme Fondu na podporu umenia SR, Ministerstvu kultúry SR a vzdelávací program je financovaný z Nadácie Kia Motors Slovakia

The Plusmínusnula Gallery is a pocket-sized exhibition space for contemporary art with the area of 37m², found at the entrance to the Nová synagóga in Žilina at Hurbanova street No. 11.

Please see more photographs of our exhibition space at our Flickr.

You can download the gallery Floor plan.

The space of the Nová synagóga information center which hosts the Plusmínusnula Gallery is a result of cooperation between the Truc sphérique voluntary association and the Brno City Museum as their shared cross-border micro-project

a Czech-Slovak tandem of visitor centers in monuments of interwar architecture of European importance in Žilina and Brno and their contribution to development of cross-border tourism”.

The project was co-funded by the European Union from the resources of the European Fund of Regional Development as part of the Cross-border Cooperation Operational Programme Slovak Republic – Czech Republic 2007-2013.

We also extend our thanks for financial support to the Slovak Arts Council, the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the educational program is financed by the Kia Motors Slovakia Foundation.