János Brückner:
Premenlivý pôvod / Variable Ancestry

Priemerná východoeurópska rodinná história obsahuje v rôznych kombináciách svetové vojny, zmarené sny, životy ovplyvnené zásahmi vyššej moci, etnické konflikty a útlak zo strany autoritatívnych režimov. Ľudia z tejto oblasti zdieľajú rovnaký príbeh, avšak často z opačných strán  – ako na ihrisku, kde je každý súčasne tyranom a obeťou.

Vernisáž v piatok 21. 9. 2018 o 18.00, výstava potrvá do ± 2. 11. 2018.

Vďaka tomu, že som opustil svoju pôvodnú vlasť a zvoli si nový domov som videl a počul veľa z rodinných histórií iných ľudí. Takisto som vďaka tomu pochopil, že môj pôvod nie je niečo zvláštne či exotické  – ale je pritom stále môj a môžem ho prerozprávať vlastným spôsobom, aby som ho tak reinterpretoval, znova uchopil a konečne precítil ako niečo známe. Bol to čas obrátiť sa prostredníctvom emocionálneho realizmu späť do dávnej minulosti k svojej rodine: vytvoriť saturovanú a absurdnú, subjektívnu a prístupnú a rozhodne nelineárnu a nepatriarchálnu interpretáciu týchto životov, ktoré tu boli predo mnou  – a ktoré čiastočne formovali tak mňa, ako aj mnohých ďalších podobných ľudí.

Som veľmi šťastný, že mám šancu ukázať tento labyrint príbehov prvý raz práve v Žiline, keďže jedno z vlákien príbehov vedie ku koreňom v tomto regióne: táto výstava môže byť šancou zahojiť spomienky zo spoločnej minulosti.

Iné fakty:
• 1 väznica
• 2 hrady
• 1 starý otec
• 1 stará mama
• 50 fotografií vojaka (10 v akcii, 40 v ateliéroch a na skupinových záberoch)
• 12 titulkov vo fotoalbume
• 1 monografia o meste, kde sa nachádza väznica
• 2 pohľadnice z toho istého mesta
• presne 80 rokov uplynutého času
• 3 krajiny
• 3 jazyky
• 20 fotografií vojakov s mačkami z druhej svetovej vojny
(možno sú všetci z nich starí otcovia, istotne je medzi nimi aspoň jeden)
• 6 malieb (všetko portréty)
• 3 krátke filmy
• použité oblečenie, prestieradlá, uteráky
• 6 spolupracovníkov
• rodina, rodiny
• emócie

Absolvoval maľbu na Akadémii výtvarných umení (2012) a jazyk a literatúru na Univerzite Lóránta Eötvösa v Budapešti (2011), v roku 2016 začal študovať magisterský program Umenie v kontexte na Universität der Künste v Berlíne. Ako umelec robil výskum v Kultúrnom laboratóriu katedry digitálnych médií na Newcastle University, absolvoval rezidencie v Centre súčasného umenia FUTURA v Prahe (2013), v ateliéri das weisse haus a v MuseumsQuartier vo Viedni (obe 2015), v Mestskej galérii v Lisabone (2016) a na Accademia d’Ungheria v Ríme (2017). Nezávislé kurátorské komisie udelili jeho dielam štipendiá Ludwigovej nadácie (2011), K&H Bank (2012), Derkovitsovo štipendium (2013, 2014, 2015) a ocenenie Smohayovej nadácie (2016).

Txt: János Brückner

Preklad: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík

www.brucknerjanos.com

 

János Brückner / Variable Ancestry

Average Eastern-European family backgrounds have world wars, broken dreams, vis major lifes, ethnic conflicts and supressive regimes put together in various combinations. People from these regions share the same story, however many times from the opposite side – like a playground where everybody is tyrant and victim at the same time.

Leaving my original country and choosing another one to live made me see and listen to many stories of ancestry of other people. It also made me understand that my ancestry is nothing special or exotic – but it’s mine and I can tell it in my way to reinterpret, recapture and finally feel familiar with it. It was the time to turn to the family long ago behind me through emotional realism: creating a saturated and absurd, subjective and accessible, and definitely non-linear and non patriarchistic interpretation of these lifes before me – which partly define me and many other people like me.

I am very happy to have the opportunity to show this labyrinth of stories first in Zilina, because one thread of the stories to challenge roots back to this region: this show might offer a chance to heal the memories of a common past.

Other facts:
• 1 dungeon
• 2 castles
• 1 grandpa
• 1 grandma
• 50 photos of a soldier (10 in action, 40 in studio and group-portraits)
• 12 titles in the photo album
• 1 monographs about the city of that dungeon
• 2 postcards of the city of that dungeon
• exactly 80 years time-difference
• 3 countries
• 3 languages
• 20 photos of soldiers with cats in WW2
(maybe all grandpas, surely there is at least one grandpa amongst them)
• 6 paintings (each portrait)
• 3 short movies
• Used clothes, bed sheets, towels
• 6 co-operators
• Family, families
• Emotions

Graduated at the University of Fine Art Budapest in painting (2012) and at the Eötvös Lóránt University Budapest in language and literature (2011), he started studies in 2016 at the Universität der Künste Berlin at Art in Context postgraduate MA. He was research artist at the Newcastle University’s Culture Lab, Digital Media Departement, resident artist at FUTURA Contemporary Art Centre Prague (2013), studio das weisse haus, Wien (2015), MuseumsQuartier Wien (2015), Gallery Municipal, Lisboa (2016) and Accademia d’Ungheria, Roma (2017). Independent curatorial boards awarded his work by Ludwig Foundation scholarship in 2011, K&H Bank scholarship in 2012, Derkovits scholarship in 2013, 2014, 2015, and Smohay Prize 2016.

Txt.: János Brückner

Translation: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Vzdelávací program je financovaný z Nadácie Kia Motors Slovakia

Za podporu ďakujeme Nadácia Kia Motors Slovakia a Nadácii Orange

Spolupráca / Cooperation: Everybody Needs Art

 

Bruckner-1

Bruckner-2

Bruckner-3

Bruckner-4

Bruckner-5

Bruckner-6

Bruckner-7

Bruckner-8

Bruckner-9

Bruckner-10

Bruckner-11

Bruckner-12

Bruckner-13

Bruckner-14

Bruckner-15

Bruckner-16

Bruckner-17

Bruckner-18

Bruckner-19

Bruckner-20