Jonáš Gruska:
Triaxiálny magnetický spev

Štúdia zameraná na elektromagnetickú dimenziu našej reality – veľmi dlhé vlny. Tri osi/antény hľadajú spev o axis mundi – štvrtej, esenciálnej, kozmickej osi. Rezonancie chaotických systémov, syntéza rovnovážnych a spokojných bodov.

Vernisáž vo štvrtok 21. 6. 2018 o 18.00, výstava potrvá do ± 9. 9. 2018.

Už nejaký čas sa venujem fenoménu elektromagnetickej dimenzie našej reality. V nadväznosti na tvorbu ľudí ako Chris Galarreta alebo Christina Kubisch som pred 6 rokmi zostrojil Elektrosluch, open-source zariadenie určené na zvukový prienik k elektromagnetickým vlnám. Odvtedy nimi neprestávam byť fascinovaný. Odkrývanie tejto skrytej zložky reality je pre mňa v určitom zmysle výskum, a verím, že sa podobne cítia aj ľudia s ktorými túto technológiu zdieľam. Spoločne skúmame svet skrz túto špeciálnu prizmu a zdieľame naše nálezy. Nepotrebujeme veľa slov, zvuk je komunikačné médium a uši (a k nim pripojené ústrojenstvo) sú výborné analyzátory – vedia rozložiť jednu súvislú vibráciu ušného bubienka na pole rozmanitých a hlavne zdanlivo nezávislých zvukových štruktúr. Elektromagnetická realita je dnes v mestskom prostredí extrémne bohatá a zahustená. Elektronika vôkol nás generuje svoju špecifickú auru – niekedy monotónne uspávajúcu, inokedy husto rytmickú, až melodickú. Elektromagnetické pole je väčšinou vedľajší produkt ich funkcie a tým pádom sa mu (až na bezpečnostné opatrenia) neprikladá veľká váha. Avšak ak ho začneme počúvať, staneme sa poslucháčmi ich (častokrát) nikdy–nekončiaceho performance. Počúvané elektronické zariadenie nebolo navrhnuté s týmto účelom, ale jeho konštruktér sa tak pre nás stáva akýmsi skladateľom a jeho elektromagnetické pole.

Pamätám sa na cestu trolejbusom kde som sa rozhodol načúvať jeho elektromagnetickému poľu. Kvílivé sólové melódie sa výrazne prerývali s harmonickým drónom. Vodič trolejbusu bol v tom momente pre mňa akýmsi performerom – bez vlastného vedomia mi vytváral hudobný zážitok, podmienený dopravou navôkol, semafórmi ale aj jeho vlastnými rozhodnutiami. Neskôr som sa aj pokúsil takýto zážitok zreplikovať živou performance v trolejbuse linky 203, kde som pomocou prenosného soundsystému naživo (a za jazdy) sonifikoval jeho elektromagnetické spevy. Medzi zastávkami sa tak stretli nadšenci pre elektromagnetický hluk a nechápajúci spolucestujúci. Ani sám neviem, čo presne bolo účelom tohto performance – pre mňa asi hlavne túžba zdieľať prienik – radosť z objavovania, no viem si to predstaviť aj ako snahu o upozornenie na elektromagnetický smog.

3-axiálny magnetický spev je pokračovanie môjho výskumu a hľadania. Konštrukcia umožňuje snímanie elektromagnetického poľa vo všetkých osiach. Delikátne namotané cievky počúvajú a snímajú. Pomáhajú mi pri hľadaní 4. osi – axis mundi, pomyselného bodu spojenia medzi nebom a zemou, kľúčového fenoménu svetových náboženstiev, spojnice medzi éterickým a materiálnym. Hľadanie ukotvenia, stability a rovnováhy systémov. Elektromagnetizmus je naším zmyslom skrytý, no anténa slúži ako lapač – dochádza k premene od nehmatateľného k počuteľnému – poznateľnému.

Txt.: Jonáš Gruska

Preklad: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík

 

Jonáš Gruska: Triaxial Magnetic Chant

A study focused on the electromagnetic dimension of our reality — very long waves. Three axes/antennae search for a song of axis mundi – the fourth, essential cosmic axis. Resonances of chaotic systems, synthesis of balanced and content points.

I have been preoccupied with the phenomenon of the electromagnetic dimension of our reality for some time now. Picking where the works of people such as Chris Galarreta or Christina Kubisch left off, six years ago, I constructed Elektrosluch, an open-source device that allows reaching electromagnetic waves in a sonic manner. I have remained fascinated by them ever since. I see uncovering of this hidden part of reality as a research of sorts, and I believe that people with whom I share the technology feel the same way. Together, we explore the world through this special prism and share our discoveries. We do need a lot of words, sound is the medium of communication and our ears (and the connected organs) are excellent analyzers – they can break down a single continuous vibration of the ear drum into a field of varied and, above all, seemingly independent sound structures. Electromagnetic reality in the contemporary urban environment is extremely rich and dense. The electronics around us generates its specific aura – at times monotonously drowsy, at other times densely rhythmical, even melodic. The electromagnetic field is most of the time a byproduct of their main function and is therefore (with the exception of safety concerns) not given much consideration. If, however, we start to listen to it, we become the audience of their (often) never-ending performance. The given electronic device one listens to was not designed with this purpose, yet the constructor in this way becomes a composer to us and its electromagnetic field turns into a composition.

I remember a trip on a trolleybus where I decided to listen to its electromagnetic field. The wailing solo melodies distinctly overlapped with a harmonic drone. The driver at that moment was a sort of performer to me – without being aware of it, he was creating a musical experience for me, determined by the traffic around, the traffic lights, as well as his own decisions. I later tried to replicate the experience by means of a live performance on a trolleybus line 203 where I used a portable sound system to sonify its electromagnetic songs live (and during the ride). That way, between the line’s stops enthusiasts of electromagnetic noise met puzzled commuters. I am myself not sure what exactly the point of the performance was – for me I guess mainly the desire to share this incursion – the joy of discovery, but I can also imagine it as an effort to point out the existence of electromagnetic smog.

Triaxial magnetic chants is a continuation of my research and exploration. The construction allows for capturing of the electromagnetic field along all axes. Delicate wound coils listen and scan. They help me in my search for the fourth axis – the axis mundi, an imaginary point of connection between heaven and earth, the key phenomenon of the world religions, the connection between the ethereal and the material. A search for an anchoring point, stability and balance of systems. Electromagnetism is hidden from our senses, but the antenna serves to capture it – the intractable is transformed into something audible – and knowable.

Txt.: Jonáš Gruska

Translation: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Vzdelávací program je financovaný z Nadácie Kia Motors Slovakia

Za podporu ďakujeme Nadácia Kia Motors Slovakia a Nadácii Orange

 

WEB_01_© 2018 Peter Snadík_94A7833

WEB_02_© 2018 Peter Snadík_94A7868

WEB_03_© 2018 Peter Snadík_94A7902

WEB_04_© 2018 Peter Snadík_94A7885

WEB_05_© 2018 Peter Snadík_94A7834

WEB_06_© 2018 Peter Snadík_94A7867

WEB_07_© 2018 Peter Snadík_94A7861

WEB_08_© 2018 Peter Snadík_94A7886

WEB_09_© 2018 Peter Snadík_94A7880

WEB_10_© 2018 Peter Snadík_94A7871

WEB_11_© 2018 Peter Snadík_94A7847

WEB_12_© 2018 Peter Snadík_94A7899

WEB_13_© 2018 Peter Snadík_94A7912

WEB_14_© 2018 Peter Snadík_94A7836