Jonáš Strouhal:
Bistro Affluenza

Bistro Affluenza vám prináša revolučný zážitok plnohodnotného stravovania špeciálne pripraveného práve pre tie chvíle, kedy vám profesná záťaž prerastá cez hlavu a potrebujete pohotovo doplniť potrebnú energiu, aby bol váš deň úspešný a produktívny.

Affluenza navyše ponúka nad rámec neutrálne lahodného kulinárskeho zážitku tiež možnosť pokojného meditatívneho zastavenia a upokojenia v rušnom behu vašej kariéry.

Bistro Affluenza, vaša nová energizujúca zastávka na každý deň!

Vernisáž v piatok 11. 5. 2018 o 18.00, výstava potrvá do ± 15. 6. 2018.

V temných časoch

Bude sa tiež spievať?

Áno, bude sa spievať.

O temných časoch.

- Bertolt Brecht

 

Alegória affluenzy

Alegória ako umelecký prostriedok zobrazuje prostredníctvom symbolických a prípadne fiktívnych postáv, miest a udalostí problémy a javy reálneho sveta či všeobecné fakty o ľudskej existencii. Na druhej strane, alegorézia je akt chápania umeleckého vyjadrenia ako alegórie v rozpore so zámerom autora. Možnosť vztiahnuť niečo ako paralelu k niečomu inému a alegória sú totiž ľahko zameniteľné, napriek zásadnému rozdielu: jedna z nich je založená na slobode vnímateľa, zatiaľ čo druhá je pod nadvládou autora.

Inštalácia Jonáša Strouhala Bistro Affluenza sa v prvej rovine prezentuje ako priamočiara alegória zvráteností kapitalizmu. Ako alegória pozoruhodnej schopnosti kapitalizmu zmeniť aj našu bolesť, utrpenie, nedostatky – skrátka dôsledky vykorisťovania – na niečo potenciálne trhovo atraktívne tak, že z nich urobí niečo nielen žiadúce, ale aj zdravé, priateľské k životnému prostrediu. Ale, tak ako v mnohých prípadoch, problém nespočíva v tom, že by sme si ho neboli teoreticky vedomí, ale v tom, že vždy potrebujeme reálny zážitok na to, aby sme zistili, čo naozaj cítime a možno aj to, kým naozaj sme. Strouhalova ponuka na stole je priamočiara, ale prináša množstvo možných interpretácií. Výjav sa odohráva niekde na pomedzí výstrahy, výzvy zásadného významu a zradného testu osobnosti – sme konfrontovaní s intímnou avšak grotesknou scénou zasadenej do trojuholníka troch zásadných ľudských prvkov: intimity, výživy a oddychu. Trik spočíva v tom, že scéna nezostáva vizuálnym a intelektuálnym cvičením, v rámci ktorého spochybňujeme neustále sa rozširujúce hranice novej normality a sociálnych noriem, ktoré schvaľujú spoločnosť vyživovanú výparmi, ale volá nás k činu, k tomu, aby sme ju sami prežili, alebo sa rozhodli ju odmietnuť.

Paraván ukazuje umelo lákavú prázdninovú destináciu – bežná dovolenka s upokojujúco stereotypným vizuálom, ktorú tak potrebujeme, aby otupila naše prepracované telá a mysle. Hladká pokožka, bujné syntetické krivky a zaručene navždy mladá erotická figurína je potrebná na to, aby vzbudila sexualitu, intimitu, senzualitu a možno lásku – lebo kto už má čas a nervy na novú priateľku? Jej prsia, ktoré pretekajú mliekom – symbol večne vyživujúcej matky – sú teraz upgradované, takže nám ponúkajú Manu, lahodný a nutrične vyvážený pokrm vhodný pre zdravých dospelých jedincov, ktorí chcú šetriť peniaze, čas a životné prostredie. Bez námahy, jedným mávnutím karty pri bezkontaktnom terminále môžete doslova ochutnať to, čo treba na to, aby ste mohli vzdorovať dravej oblude kapitalizmu. Za čo však neplatíte a čo možno ani nechcete, je zistenie, kde sa v tejto celej situácii nachádzate vy, áno, vy sami. Ako sa cítite? Ste vzrušení? Nie ste zvedaví? Alebo sa cítite trochu nepríjemne? Ale prečo?

Aké nefunkčné sú vaše vzťahy k bohatstvu a snahe získať ho?

Čo povie alegória vchádzania ktorá sa mení na barometer Affluenza úrovne?

Mana je navrhnutá ako nutrične vyvážená náhrada jedla, vhodná pre zdravých dospelých jedincov, ktorí nechcú premrhať priveľa času, peňazí a vytvárať odpad pri príprave jedla. Mana o sebe tvrdí, že je priateľská k životnému prostrediu, čo sa týka výroby, skladovania a konzumácie. Je dostupná vo forme nápoja či prášku a dokáže plne uspokojiť váš nutričný príjem. Má životnosť jeden rok, neobsahuje laktózu, žiadne živočíšne produkty a je vhodná pre vegánov.

Affluenza je termín, ktorým sa označujú nezdravé a nežiadúce psychologické a sociálne efekty materiálneho dostatku, vnímané ako rozšírený spoločenský problém, obzvlášť pocity viny, straty motivácie a sociálnej izolácie, ktoré zažívajú bohatí ľudia. Spája sa s extrémnym materializmom a konzumným životným štýlom spojenými so snahou získať bohatstvo a úspech, za následok má život v chronickej nespokojnosti, dlhoch, prepracovaní, strese a poškodené vzťahy. Affluenza je obzvlášť častá v spoločnostiach, kde sa kladie veľký dôraz na finančný úspech a materiálne vlastníctvo.

Teória dievčaťa identifikuje Dievča v každom z nás v konzumnej spoločnosti ako koncept bez genderovej identity, pričom prehlasuje naše prežívanie seba samých ako komodity, ktorá sa neustále oceňuje a ponúka na trhu. Dievča je totálne posadnuté vlastným obrazom. Na tvári má masku. Dievča je posadnuté autenticitou, lebo je to lož. Keď sa Dievča chichoce, pracuje. Dievča nie je nikdy jednoducho smutné, je smutné aj z toho, že je smutné. Dievča je optimistické, nadšené, pozitívne, šťastné, entuziastické, plné radosti; inými slovami, trpí.

Spolupráca a kurátorský text: Significant Other (Laura Amann, Jen Kratochvil)

Preklad: Michal Spáda

Foto: Peter Snadík

 

Jonáš Strouhal / Bistro Affluenza

 

In the dark times

Will there also be singing?

Yes, there will also be singing.

About the dark times.

 

- Bertolt Brecht

 

Allegory of Affluenza

 

As an artistic device an allegory represents by means of symbolic and possibly fictional characters, places and events real-world issues, occurrences or generalisations about human existence. Allegoresis on the other hand is the act of reading an artistic expression as an allegory, against its authors intention. We see, applicability and allegory are easily confused despite of a crucial difference: the one resides in the freedom of the reader and the other in the domain of the author.

 

Jonas Strouhal’s installation Bistro Affluenza in a first instance presents itself as a straightforward allegory of the perversions of capitalism, if you will. An allegory of capitalism’s remarkable ability to even turn our pain, suffering, shortcomings – in short consequences of exploitation – into marketable profit by making them into something not only desirable, but healthy, environmentally friendly. But as with so many things, the problem is not that we wouldn’t know about it in theory, but that we always need to have the actual experience, if we are to find out how we really feel and maybe even who we really are. Strouhal’s offer on the table is straightforward but comes with many possible implications. The scene is set in between a cautionary tale, a momentous dare and a treacherous personality test – we are confronted with an intimate yet grotesque scenario suspended in a triangle of three human essentials: intimacy, nourishment and recovery. The catch is that it does not remain a visual and intellectual exercise, where we question the ever-expanding boundaries of the new normal and social norms, which condone a society running on substitutional fumes but we are called to action, to experience or to decide against it.

 

A paravent displays an artificially alluring holiday destination – an arbitrary vacation of soothingly stereotypical imagery, much needed to numb our overworked bodies and minds. The smooth skin, voluptuous synthetic curves and guaranteed-forever-young sex doll is necessary to simulate sexuality, intimacy, sensuality and possibly love – because who has time or nerves for a girlfriend? Her breasts, overflowing with milk – symbol of the ever-nurturing mother – now even upgraded to serve us Mana, offer a delicious and nutritionally balanced food suitable for healthy adults, who want to save money, time and the environment. With an effortless wipe of your card at the contactless payment terminal you can literally get a taste of what is needed to endure the predatory monster of capitalism. But what you don’t pay for and also might not want, could be a revelation of where you, yes you, stand in all this. How do you feel? Are you aroused? Aren’t you curious? Or slightly uncomfortable? But why?

 

How dysfunctional are your relationships to wealth and the pursuit of it?

 

What will the walk-in allegory turned barometer of our Affluenza level say?

 

Mana is designed as a nutritionally balanced food substitute, suitable for healthy adults who don’t want to spend too much time, money or waste preparing food. Mana claims to be environmentally friendly in terms of production, storage and consumption of food. Available either as a drink or in form of powder it is possible to fully substitute your nutritional intake. It has a one year shelf-life, is lactose-free, contains no animal products and is suitable for vegans.

 

Affluenza is a term used to describe the unhealthy and unwelcome psychological and social effects of affluence regarded as a widespread societal problem, specifically feelings of guilt, lack of motivation, and social isolation experienced by wealthy people.  It is associated with extreme materialism and consumerism related to the pursuit of wealth and success and resulting in a life of chronic dissatisfaction, debt, overwork, stress, and impaired relationships. Affluenza is particularly rampant in societies, where a high priority is placed on financial success and material possessions.

 

Theory of the Young Girl identifies the Young Girl in everyone of us in a consumerist society as a non-gendered concept, proclaiming our self-experience as one of a commodity to be constantly valorised and marketed. The Young Girl is fully possessed by her own image. She wears the mask of her face. The Young Girl is obsessed with authenticity because it’s a lie. When the Young Girl giggles, she is working. The Young Girl is never simply sad, she is also sad that she’s sad. The Young Girl is optimistic, thrilled, positive, happy, enthusiastic, joyful; in other words, she suffers.

 

Cooperation and curatorial text: Significant Other (Laura Amann, Jen Kratochvil)

Translation: Michal Spáda

Photos: Peter Snadík

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Vzdelávací program je financovaný z Nadácie Kia Motors Slovakia

Za podporu ďakujeme Nadácia Kia Motors Slovakia a Nadácii Orange

 

01_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A5236

02_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A5371

03_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A5244

06_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A5254

11_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A5349

16_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A5279

19_WEB_© 2018 Peter Snadik_94A5316