Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová:
checkouT a Mania, aCt A saLvation

 

V bezpečí sme tam, kde nás nevidno.
Všetko, čo vidno, sa dá zobraziť, skopírovať, postovať, kontrolovať, premeniť na tovar.

 

Vernisáž v stredu 19. 7. 2017 o 18.00, výstava potrvá do ± 11. 8. 2017.

Nástroje, ktoré kontrolujú viditeľný svet sú neviditeľné.
Žijeme vo svete post-viditeľnosti, skutočný boj sa odohráva na poli, ktoré oči nevidia.
Sme v mori neviditeľných vĺn, prenikajú cez: kožu, tuk, svaly, cievy, kosti.
Vnútri tela je tma, je to kráľovstvo nebadateľných procesov.
Vo viditeľnom svete potrebujeme neviditeľných spojencov, probiotické barikády.
Zo všetkých kúzelných nástrojov by sme najviac chceli plášť neviditeľnosti.
Neviditeľnosť je vzdor.
Neviditeľnosť je mŕtvy uhol v našej racionalite, je to ústredňa extáz a excesov, enzýmov a endorfínov.
Je to jediné miesto, z ktorého môžeme vykonať akúkoľvek konštruktívnu zmenu.
Tvarujme a meňme vedomie pod vedením neviditeľného a jeho transformatívnej moci.
Oči sú vodivé a pritom slepé, vpúšťajú do nás ilúzie.
Máme slepé myšlienky, slepé ciele, slepé vedomie.
Neviditeľnosť je anonymná a transcendentálna.
Dotknúť sa tmy.

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová začali spolupracovať v roku 2000 ešte počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracujú v rozličných médiách vrátane videa, kresby a sochárstva, často využívajú inštalácie a performance, intervencie, jazyk a text.
Ich spolupráca spočíva v snahe nájsť prostriedok na zosúladenie politickej s estetickou platnosťou umenia. Dôverujúc sile neviditeľného, ​​nevýslovného a neznámeho, vnímajú umenie ako alchymický proces, ktorý by mal mať transformačný účinok, ako homeopatický proces s reformatívnymi dôsledkami na svet.

Text: Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová

Foto: Peter Snadík, Kathrine Thunde

www.chitka.info

Sprievodná zvuková performance počas otvorenia:

Æ
Výtvarník Boris Sirka pôsobí v audiovizuálnom zoskupení BIOS a БРАДА. So svojim sólovým a hlavne drónovým projektom Æ debutoval s nahrávkou Æchilles, ktorá sa dostala aj do finálneho výberu experimentálnej sekcie Radio_Head Awards 2015 a v roku 2016 s projektom BIOS získali nomináciu Radio_Head Awards za nahrávku/album roka v kategórii Experimentálna hudba.

https://aeacademy.bandcamp.com/

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová: checkouT a Mania, aCt A saLvation

We’re safe where we cannot be seen.
Everything that is visible can be pictured, copied, posted, checked, converted to goods.
Tools that control the visible world are invisible.
We live in a world of post-visibility, the real battle takes place on a field that eyes cannot see.
We exist in a sea of invisible waves, they penetrate through: skin, fat, muscles, veins, bones.
Inside the body there is darkness, the kingdom of imperceptible processes.
In the visible world, we need invisible allies, probiotic barricades.
Of all the magic tools we would most want the cloak of invisibility.
Invisibility is resistance.
Invisibility is a dead angle in our rationality, it is the center of ecstasies and exceses, enzymes and endorphins.
It is the only place from which we can make any constructive change.
Let’s shape and change consciousness under the guidance of the invisible and its transformative power.
The eyes are conductive and blind at the same time, they convey us illusion.
We have blind ideas, blind aims, blind consciousness.
Invisibility is anonymous and transcendental.
Touching the darkness.

Anetta Mona Chişa and Lucia Tkáčová have been working in collaboration since 2000. They both graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. They work across a variety of media including video, drawing and sculpture, often employing performance, language and game tactics in their acts.
At the heart of their collaboration lies their quest to find a means of reconciling the political with the aesthetic validity of art. Trusting in the power of the invisible, the unspeakable and the unknown, they see art as an alchemical process which should have transformative effect, a homeopathic process with re-forming consequences on the world.

www.chitka.info

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

01_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1248

02_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1367

03_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1388

04_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1302

05_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1273

06_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1434

07_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1286

09

08_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1259

09_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1293

10_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1424

11_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1443

12_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1325

13_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1327

14_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1373

15_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1382

05

16_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1340

17_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1342

18_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1359

19_WEB_© 2017 Peter Snadik_94A1348

01

10