Milan Guštar:
Uvnitř / Inside

Napätie medzi estetikou a matematickými či fyzikálnymi princípmi. Proces tvorby, na počiatku ktorého je rovnica a výpočet. Milan Guštar vyštudoval elektroniku, informatiku a aplikovanú matematiku. Algoritmické a generatívne postupy využíva v hudobných alebo vizuálnych kompozíciách a intermediálnych inštaláciách. Žije v Prahe. Uvnitř je názov Guštarovho štúdia a vydavateľstva, a tiež jeho prvej výstavy na Slovensku v galérii Plusmínusnula.

 

Vernisáž vo štvrtok 2. 6. 2016 o 17.00, výstava potrvá do ± 3. 7. 2016.

Napísať text k výstave Milana Guštara je jedna z najťažších úloh, aké som si kedy dala. S jeho menom som sa prvýkrát stretla pred pár rokmi, keď som natrafila na jeho obsiahlu dvojdielnu publikáciu o dejinách elektromechanických a elektrických hudobných nástrojov Elektrofony – Historie, principy, souvislosti. Môj rešpekt voči nemu ďalej exponenciálne rástol, keď som videla šírku odborného záujmu Milana Guštara a neskôr jeho umeleckú tvorbu. Len ťažko môžem povedať o jeho dielach niečo nové, najmä po výborných textoch v katalógu, ktorý vyšiel v roku 2013 k jeho prvej súbornej samostatnej výstave v pražskom Centre současného umění DOX. Pokúsim sa teda aspoň zhrnúť pár základných vlastností, ktoré už predo mnou formuloval niekto iný. Milan Guštar (1963) je organológ, skladateľ, konštruktér elektronických a elektroakustických zariadení, tvorca zvukových prostredí, interaktívnych systémov a počítačových programov. Napriek tomu, že vo svojich dielach pracuje s veľmi striktnými algoritmickými postupmi, jeho tvorba ako celok si uchováva dojem akejsi tajomnosti. Guštarov prístup je označovaný ako pytagorejský, používa matematiku ako základný princíp organizácie vecí. A to vo svojich hudobných a zvukových kompozíciách, ale aj vizuálnych dielach. Jeho grafiky sú partitúrami k jeho hudbe, no často fungujú aj samostatne ako vyjadrenia matematických rovníc alebo geometrických princípov. To sa prelína so sériou fotografií, kde hľadá v reálnom prostredí súvisiace geometrické tvary. Niektoré digitálne tlače pracujú s textom, no tie sú nakoniec tiež vyjadrením číselných vzťahov. V Guštarovom diele sa objavuje napätie medzi poriadkom a chaosom, ktoré preňho vo zvuku vyjadruje sínusová vlna a biely šum. A tiež prázdnota a ticho, často vo vzťahu k meditácii a zenu. Výstava Uvnitř v Plusmínusnula v Žiline je prvou výstavou Milana Guštara na Slovensku. S Milanom sme na ňu vybrali najmä práce zo súboru grafických a fotografických diel, ktoré sa objavili už v roku 2013 v DOXe. Vtedy vznikli ako rekonštrukcie myšlienok, ktoré si v priebehu rokov zaznamenával. Výstava však, samozrejme, reaguje na priestor, do ktorého vstupuje. A ponecháva si niečo neprezradené vo vnútri. Txt: Katarína Gatialová

 

Milan Guštar / Inside

To write a curatorial text for an exhibition of Milan Guštar has been one of the most difficult tasks I have ever given to myself. For the first time I encountered his name several years ago when I came across his two-part comprehensive publication on the history of electromechanical and electronic musical instruments called Elektrofony. My respect for him has grown exponentially when I realized how wide range of Guštar’s professional interests and later his artistic work. I can hardly say something new about his works, especially after great texts which have been written in a catalogue for his first solo exhibition in Center for Contemporary Art DOX in Prague in 2013. Here I can just try to summarize some basic facts formulated by someone else before me. Milan Guštar (1963) is organologist, composer, designer of electronic and electroacoustic devices, creator of sound environments, interactive systems and computer programs. Despite the fact that he works with very strict algorithmic techniques, his work as a whole retains the impression of some kind of mystery. Guštar’s approach is known as Pythagorean, it uses mathematics as a basic organizing principle of things for both music compositions and his visual works. His digital prints stand for scores for his music but often they occur also separately as expressions of some mathematical equations and geometrical principles. These prints are related to a series of photos, in which he finds basic geometrical principles in a real environment. Sometimes he works with short text but that is again expression of numerical relations. The tension between order and chaos can be also found in Guštar’s work. In sound these two principles can be embodied by a sine wave and a white noise. Important elements of Milan Guštar´s work are emptiness and silence which relate to meditation and zen. The exhibition Inside in Plusminusnula Gallery is the first show of Milan Guštar in Slovakia. The exhibition contains mainly Guštar’s graphic and photographic works, which were presented in DOX in 2013. He created these as reconstructions of his thoughts he had been noting down for several years. Current exhibition leads a dialogue with the certain space it enters but still leaves something hidden inside. Translation: Katarína Gatialová, Zlatka Borůvková, Lukáš Kováčik

Foto: Peter Snadík, Berta Holoubková

© 2016 Peter Snadik_001_MG_9008

© 2016 Peter Snadik_002_MG_9018

© 2016 Peter Snadik_003_MG_9026

© 2016 Peter Snadik_004_MG_9093

© 2016 Peter Snadik_006_MG_9019

© 2016 Peter Snadik_007_MG_9022

© 2016 Peter Snadik_008_MG_9071

© 2016 Peter Snadik_009_MG_9041

© 2016 Peter Snadik_010_MG_9076

© 2016 Peter Snadik_011_MG_9061

© 2016 Peter Snadik_013_MG_9036

© 2016 Peter Snadik_015_MG_9015

© 2016 Peter Snadik_016_MG_9086

© 2016 Peter Snadik_018_MG_9038

© 2016 Peter Snadik_019_MG_9069

© 2016 Peter Snadik_021_MG_9000

© 2016 Peter Snadik_022_MG_8997

© 2016 Peter Snadik_023_MG_8996

0

27486149825_3f3a2c0683_k

27414350741_40d6e5ceec_k

27414348611_e5c222373a_k

27209310250_02a5f7266d_k

27414341611_969058cad2_k

27414362501_8462270170_k