Ateliér S+M+L_XL:
37 m² priestoru / 37 m² of space

Barbora, Simona, Dana, Johanka, Ruženka, Sabína, Soňa a Vladimíra sú študentky tretieho, štvrtého a piateho ročníka ateliéru S+M+L_XL -  Kov a šperk na VŠVU pod vedením prof. Karola Weisslechnera, akad. arch.

Vernisáž vo štvrtok 28. 4. 2016 o 18.00, výstava potrvá do ± 27. 5. 2016.

Osem šperkárok, ktoré si rady pletú vrkoče, píšu články či granty, robia v bare, digitalizujú, varia, pečú, tepú, brúsia, opustili svoje školského prostredie, aby počas siedmich dní spolu zdieľali 37m2 priestoru Galérie ± 0,0. Počas týždenného workshopu, ktorý bol iniciovaní doktorandkou VŠVU, Luciou Gašparovičovou, budú študentky reagovať na špecifické podmienky priestoru galérie. Workshop nemá zadefinovaný finálny výstup, viac sa sústreďuje na miesto, čas a proces bez nutnej fixácie na výsledok. Galerijný priestor sa počas 7 dní stáva improvizovaným šperkárskym ateliérom a vysunutým pracoviskom.

Počas trvania workshopu budú realizované prednášky pozvaných odborníkov Petra Szalaya, Martina Jančoka, Mareka Adamova. (Za prijatie pozvania im veľmi pekne ďakujeme). Priblížia súčasný a minulý stav priestoru synagógy, ktorá bude tvoriť ideové a materiálové východisko worskhopu. Na základe nielen (ale aj) sprostredkovaných podnetov, študentky využijú šperkárske princípy tvorby, zoomovanie na detail, fyzicky kontakt s materiálom, ale aj špecifiká práce v zjednotenej skupine, orámovanej konkrétnym priestorom. Za súčinnosti pedagogického vedenia ateliéru – Kataríny Šipošovej, Slavomíry Ondrušovej a vedenia galérie ± 0,0 budú študentky konfrontované s akademickým a galerijným prístupom tvorby ako aj odborným a laickým publikom. Prezentácia v tomto prípade nebude vystavenie konkrétnych artefaktov, ale samotného procesu tvorby.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najmladšie ateliéry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Založil ho v roku 1990 svetoznámy slovenský výtvarník, šperkár Doc. Anton Cepka, akad. soch., ktorý ho viedol až do roku 1995. Dnes sa názov ateliéru, S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, odvíja od veľkostných označení, ktoré vyjadrujú filozofiu širokospektrálneho pôsobenia a zamerania výučby od drobných šepkárskych artefaktov, cez dizajn priemyselne realizovateľných predmetov až po veľkorozmerné práce do konkrétnych architektonických priestorov.

Txt: Lucia Gašparovičová

 

Studio S+M+L_XL / 37 m2 of space

Barbora, Simona, Dana, Johanka, Ruženka, Sabína, Soňa and Vladimíra are third, fourth and fifth year students of the studio S + M + L_XL, Metal & Jewellery at the AFAD under the guidance of prof. Karol Weisslechner, akad.arch. Eight girls that like to braid their hair, write articles or grants, work in a bar, digitize, cook, bake, chase and grind metal left the academic environment to share together 37m2 of the Gallery +-0,0 space. During seven-day workshop, initiated by doctoral student of AFAD Lucia Gašparovičová, students will react to the distinctive conditions of the gallery space. The workshop doesn´t determine the final outcome, it concentrates more on the space, time and process without necessary fixation on the result. Gallery space is becoming an improvised jewellery studio and thrust workplace.

During the workshop there will be lectures held by invited experts Petra Szalay, Martina Jančok, Marek Adamov. (We would like to thank them for accepting the invitation). They will enlighten on the current and past state of the synagogue space, which will form the ideological and material basis of the worskhop. Based on not only (but also) the mediated impulses, students will utilize jewellery principles of creating, zooming in on detail, physical contact with the material as well as particularities of working in a united group, circumscribed by a specific space. With pedagogic collaboration of fellow doctoral student Slavomíra Ondrušová and Gallery ± 0.0 headquarters, students will be confronted with the academic and gallery creation approach as well as a professional and laic audience. Presentation in this case will not include the display of particular artifacts, but the very process of creation.

Translation: Katarína Defeo Fiuza Siposová

Foto: Peter Snadík

 

© 2016 Peter Snadik_013_WEB_MG_0350

© 2016 Peter Snadik_001_WEB_MG_0317

© 2016 Peter Snadik_002_WEB_MG_0324

© 2016 Peter Snadik_004_WEB_MG_0414

© 2016 Peter Snadik_005_WEB_MG_0407

© 2016 Peter Snadik_006_WEB_MG_0332

© 2016 Peter Snadik_007_WEB_MG_0441

© 2016 Peter Snadik_008_WEB_MG_0334

© 2016 Peter Snadik_009_WEB_MG_0428

© 2016 Peter Snadik_010_WEB_MG_0336

© 2016 Peter Snadik_011_WEB_MG_0433

© 2016 Peter Snadik_012_WEB_MG_0341

© 2016 Peter Snadik_015_WEB_MG_0442

© 2016 Peter Snadik_016_WEB_MG_0353

© 2016 Peter Snadik_017_WEB_MG_0436

© 2016 Peter Snadik_018_WEB_MG_0355

© 2016 Peter Snadik_021_WEB_MG_0366

© 2016 Peter Snadik_003_WEB_MG_0347

© 2016 Peter Snadik_022_WEB_MG_0321