Pavlína Fichta Čierna:
Praktické úsilie byť niekde inde, nejako inak, niekedy inokedy

V našich životoch čelíme náročným situáciám a pri reálnych riešeniach sme prítomní. Snaha zmeniť okolnosti a popritom zachovať seba samého je súčasťou osobných stratégií ľudskej psychiky. Pavlína Fichta Čierna vo svojom diele uvažuje nad univerzáliami (ne)možnosti úniku a nutnosti prekonávania strachu.

Vernisáž v stredu 21. 1. 2015 o 18.00, výstava potrvá do ± 20. 2. 2015.

„Inou meditáciou – cez fyzický akt – skúmam hranice emocionálneho prenosu v gestách akcie a zároveň odovzdania sa, ako obraz vymaňovania sa zo situácií, s ktorými si síce musíme vedieť dať rady, ale nezvratne nám to uberá energiu. Hľadám a zároveň spochybňujem asociatívne spojenia, ktoré rezonujú v mnohých z nás.“

Pavlína Fichta Čierna sa zaoberá mediálnym umením a filmom. V jej práci sa primárne zameriava na príbehy a osudy ľudí, ktorí z rôznych dôvodov žijú na okraji spoločnosti. Zameriava sa na témy mimo záujmu médií, na mentálne postihnutých mužov a ženy, alebo ľudí žijúcich svoj vlastný život, ktorý sa neprispôsobuje pravidlám konzumnej spoločnosti. Zvolená téma sa odráža aj na formálnom prevedení diel – vizuálny jazyk diel Pavlíny Fichty Čiernej je priamočiary, strohý, prostý akýchkoľvek zbytočných ozdôb rozptyľujúcich divákovu pozornosť od prezentovanej témy, so silnými rysmi dokumentárnej tvorby.

Pavlína Fichta Čierna (*1967 Žilina) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1987 – 1993). V roku 2002 získala Cenu Oskára Čepana. V rokoch 1995 až 2000 vyučovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Katedra úžitkového umenia II. Ružomberok), a v rokoch 1997 až 2000 na Pedagogickom inštitúte Sv. Ondreja v Ružomberku. Na začiatku nultých rokov pracovala ako menežérka v Považskej galérii umenia v Žiline. V rokoch 2010 až 2013 bola internou doktorandkou na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jej interdisciplinárna dizertačná práca s názvom Ľudská podmienka v situácii zlomu sa zaoberá adaptáciou jednotlivca na vhodné správanie v spoločnosti, a jeho umeleckej a kritickej reflexii. Pavlína Fichta Čierna aktuálne pedagogicky pôsobí na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičtsva na Žilinskej univerzite.

Poďakovanie
Andrej Capko, Eva Capková, Ivan Capko (pomoc s výberom skaly a zaistenie), Anton Čierny (kamera), Daniel Kozlík (zvuk), Peter Pikna (kamera), Otto Sedlák – Racional (tlač), Natália Zajačiková (fotografia), Zdenko Šimánek, Jana Brathová, Mária Radenová

 

Pavlína Fichta Čierna / A practical effort at being in
someplace, some other way, some othet time
We face diffi cult situations in our lives and we are present in their real solutions. The eff ort to change circumstances and to stay being yourself at the same time is a part of personal strategies of human psyche. Pavlína Fichta Čierna refl ects the universals of (im)possibility of escape and the need of overcoming the fear in her piece.
As an artist Pavlína Fichta Čierna is involved in media art and fi lm. In her work she primarily focuses on the stories and fates of individuals who, for various reasons, live on the edge of society. She concentrates on topics beyond the media interest, socially and mentally handicapped men and women, or individuals living their own life that does not comply with
the rules of the consumer society. The chosen topic is also refl ected in the formal rendition of works – Fichta`s visual language is direct, severe, devoid of any useless embellishments distracting the viewer`s attention from the presented theme, with strong features of documentarism.

Tę 2015 Peter Snadik__MG_0747

Tę 2015 Peter Snadik__MG_0749

Tę 2015 Peter Snadik__MG_0754

Tę 2015 Peter Snadik__MG_0757

Tę 2015 Peter Snadik__MG_0761

Tę 2015 Peter Snadik__MG_0768