D. Demjanovič a J. Mitríková:
Tatranské pastorále / The Tatra Pastorale

Spoločné práce Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča nepotrebujú komentár. Tieto diela sú vyslovene príbehové a ich vysvetľovanie môže vyznieť zbytočne. Samozrejme, len v prípade, že máte základné znalosti slovenských reálií, dejín a novodobých mýtov – čo v prípade, že práve čítate tento text po slovensky, určite máte. Keď sa pozriete na portrétny diptych dvoch múmií v tradičných slovenských krojoch, rýchlo pochopíte základný princíp tvorby autorskej dvojice Mitríková – Demjanovič.

Vernisáž vo štvrtok 28. 8. 2013 o 17.00, výstava potrvá do ± 27. 9. 2013.

Na prvý pohľad provokujú, manipulujú a podrývajú na Slovensku takmer posvätné symboly slovenskosti. Vo väčších dielach sa na scénu – do centra podozrivých folklórnych výjavov – dostávajú kontroverzné motívy z novodobých slovenských dejín. Socialistické symboly sa miešajú s nadreálnymi rituálmi z obdobia slovakštátu a partizánskeho odboja. V pozadí sa objavujú kulisy prospektínych aj reálnych architektúr z čias normalizácie. Do prvého plánu občas zablúdia skutočné aj fiktívne zvieratá, ktorých spojitosť so slovenskými reáliami je však nanajvýš problematická. Zobrazené udalosti, ako inak, lemujú nespútané bralá slovenských hôr. Z výjavov máte pocit, že ste ich už stokrát videli, hoci sa nikdy nemohli stať. Napriek výrečnosti diel zostáva ich konkrétny význam nejednoznačný. Výraz dotvára použitá autorská technika – pyrografia na doske z preglejky. Áno, je to presne tá technika, ktorou sa vyrábajú tradičné slovenské suveníry pochybnej kvality, ktoré ste naposledy videli v obchode v Čičmanoch a cítili ste sa v tej chvíli mierne trápne. V tomto prípade je táto technika dovedená do dokonalosti. V podaní Mitríkovej a Demjanoviča pastorále neoslavujú dedinský život, oslavujú slovenský mýtus a obrovské množstvo jeho nových a nečakaných kombinačných možností. Dokončujú to, čo už načrtol nejeden povestný hejslovák vo svojom zľahka surealistickom prejave. Sľubujem vám, že po tejto výstave pre vás už slovenský kroj nikdy nebude tým, čím býval predtým.

Jarmila Mitríková (* 1986) vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri keramiky Ivici Vidrovej a v maliarskom ateliéri Ivana Csudaia. Venuje sa maľbe, okrem závesných obrazov vytvára aj keramické priestorové objekty. Jej diela často obsahujú výraznú naráciu a expresiu, ktorú Mitríková dosahuje formálnymi prostriedkami. Význam jej prác často dotvára typická vizualita používanej techniky, čo sa naplno prejavuje práve v prácach zo série Pyrografia.

Dávid Demjanovič (* 1985) je absolventom VŠVU; študoval v ateliéri priestorových komunikácií Antona Čierneho, u ktorého v súčasnosti študuje na doktorandskom programe. V jeho samostatnej práci prevažujú konceptuálne orientované inštalácie, videá, objekty či performancie, v ktorých sa vyjadruje k najrôznejším umeleckým i sociálnym javom.

Spoločný projekt Pyrografia prezentovali Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič na viacero domácich či zahraničných, kolektívnych aj samostatných výstavách. V roku 2011 získali za svoju tvorbu cenu Maľba 2011 VÚB. Na výstave v galérii Plusmínusnula vystavia autori diela vytvorené v posledných mesiacoch práve technikou pyrografie, ktoré doplnia priestorové objekty a video.

 

Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič / Tatranské pastorále (The Tatra Pastorale)

 

Joint works of Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič do not require any commentary. These works are heavily based on stories and their explanation could sound unnecessary. This is, however, the case if you have basic knowledge of Slovak real-life facts, history and modern myths – which you definitely would if you read this text in Slovak language. J When looking at the portrait diptych of two mummies in traditional Slovak folk costumes, you may quickly grasp the basic creating principal of the duo Mitríková – Demjanovič. At first glance they provoke, manipulate and undermine the symbols of Slovakness which are almost sacred in Slovakia. The scene of larger works – the centre of suspicious folk scenes – introduces controversial motives from modern Slovak history. Socialist symbols are mixed with surreal rituals from the period of the Slovak State and partisan resistance. Scenes of prospective and real architecture from the period of normalization appear in the background. From time to time, real and imaginary animals wander into the first plan but their connection with Slovak realities is highly questionable. Presented events are, obviously, hemmed by unbridled cliffs of Slovak mountains. The scenes evoke a feeling that you have seen them a hundred times before although they never happened. Despite their eloquence, the specific meaning of the works remains ambiguous. Expression is completed by the used artistic method– pyrography on a plywood board. Yes, that is the very technique used for making traditional Slovak souvenirs of questionable quality that you could see in a shop during your last visit to Čičmany when you felt little embarrassed. In this case the technique is brought to perfection. The pastorale by Mitríková and Demjanovič do not celebrate rural life, they celebrate Slovak myth and great amount of its new and unexpected combinations. They complete what a few notorious heyslovaks already outlined in their slightly surrealistic speeches. I promise that after seeing this exhibition Slovak folk costume will never be what it used to be before.

Jarmila Mitríková (* 1986) studied at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava in the Ceramics studio of Ivica Vidrová and the Painting studio of Ivan Csudai. She dedicates herself to painting and in addition to hanging paintings she also creates ceramic spatial objects. Her works often contain distinct narration and expression which Mitríková achieves by using formal means. The meaning of her works is often completed by typical visualization of applied technique which is fully manifested in the works from the Pyrografia (Pyrography) series.

Dávid Demjanovič (* 1985) is the VŠVU graduate; he studied in the Studio of Spatial Communications of Anton Čierny where he currently attends his doctorate program. His own work mostly consists of conceptually oriented installations, videos, objects or performance where he comments on various artistic and social phenomena.

Jarmila Mitríková and Dávid Demjanovič presented their joint project Pyrografia (Pyrography) at several domestic and foreign, collective as well as solo exhibitions. In 2011 they won the Maľba (Painting) 2011 VÚB award for their work. In the Plusmínusnula Gallery the artists will exhibit works created in recent months by using the method of pyrography which will be complemented by spatial objects and video.

DDJM01

DDJM02

DDJM03

DDJM04

DDJM05

DDJM06

DDJM07

DDJM08

DDJM09

DDJM10