Peter Liška, Robo Fulek, Martin Kubina, Dušan Veverka:
Výstava exponátov / Show of Exhibits

Chlpy, perie, hlina a lístie, dlhé texty a zložité súvislosti

Vernisáž 20. 6. 2013 o 17.00, výstava potrvá do ± 19. 7. 2013.

Výstava exponátov predstavuje voľnú tvorbu štvorice autorov, ktorých spája spoločná profesionálna skúsenosť. Autori Peter Liška, Robo Fulek, Martin Kubina a Dušan Veverka sú autorským tím, ktorý sa zaoberá vytváraním múzejných expozícií — sú to
napríklad stále expozície v Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea: Zázrak prírody – biodiverzita Slovenska (2006) a Biodiverzita sveta (2010).

Imaginácia pracuje v šere

Výstava exponátov v galérii Plusmínusnula však nevyjadruje frustráciu z nesplnených autorských ambícií. Autori vo svojej práci nachádzajú inšpiráciu a živnú pôdu pre nový výtvarný jazyk. Múzeum je miesto, kde sa pozbierané artefakty exponujú do aktuálnych vedeckých teórií, a v tom momente začínajú zapadať prachom. Ten spolu s inscenovanými prostrediami vytvára zasnenú romantickú krajinu. Inštalácia pracuje s prvkom bývalej múzejnej expozície — pôvodné dubové rámy so sklom z prírodovedných diorám. Sklá rámov s autentickými nánosmi prachu z ich deinštalácie sú samostatnými artefaktmi. Tvoria však zároveň kontext pre ďalšie, novo vytvorené autorské objekty, ktorých téma aj vzhľad sú priamo odkazujú na múzejné exponáty. Vrstvenie rámov a objektov vytvára nové prostredie a mení sa na spomínanú romantickú krajinu. Inštitúcia múzea je v takomto zornom poli viac snovým miestom a nejasnou spomienkou, než miestom poznania a vedy.

 

Peter Liška, Robo Fulek, Martin Kubina, Dušan Veverka / Show of Exhibits

Hair, feathers, dirt, leaves, long texts and complicated contexts

This show of exhibits presents free facture of four artists allied by common professional experience. Peter Liška, Robo Fulek, Martin Kubina and Dušan Veverka are a team of artists, which create museum expositions — such as permanent exhibitions in the Natural Science Museum of the Slovak National Museum: Miracle of Nature – Biodiversity of Slovakia (2006) and Biodiversity of the World (2010).

Imagination works in twilight

However, exhibition in the Plusmínusnula Gallery is not a frustration from unfulfi lled artistic ambitions. In their work, artists fi nd inspiration and breeding-ground for new artistic language. Museum is a place, where collected exhibits are exposed to actual scientifi c theories and at that moment they are covered by dust. Alongside the built-up settings, dust creates a dreamy romantic landscape. This display works with the elements of foregone museum exhibitions — original oak frames with glass from natural-science diorama. Frame glasses with authentic lays of dust left from their de-installation are exhibits on their own. Meanwhile, their also create context for other, newly-created art objects, which theme and appearance directly refer to museum displays. Pile-up of frames and objects creates new environment and turns into the romantic landscape. From such a viewpoint, museum installation is more of a dreamy place and uncertain memory, than a place of knowledge and science.

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov

Liška, Fulek, Kubina, Veverka: Výstava exponátov