Jeff Desom:
Rear Window Loop

Hrdina filmu Alfreda Hitchcocka Okno do dvora (Rear Window, 1954) sa nedobrovoľne stal voyerom a odhalil vraždu vo svojom susedstve. V diele Jeffa Desoma z roku 2010 sa Hitchcockov detektívny hrdina stráca, jeho pohľad si však prepožičiava návštevník galérie. Bezočivý voyerizmus z päťdesiatych rokov vystriedal zvedavý, no nezúčastnený pohľad podobný pohľadu návštevníka ZOO na exotický hmyz v teráriu. Divák videoinštalácie Rear Window Loop má odstup. Vidí všetko, no na rozdiel od hrdinu z 50. rokov ho nikto na konci filmu nepríde do galérie zabiť.

Vernisáž 21. 5. 2013 o 17.00, výstava potrvá do ± 14. 6. 2013.

Keď v roku 2007 získal Martin Špirec cenu rektora VŠVU za svoju diplomovú prácu, považovala som to za niečo prevratné. Špircova inštalácia bola vtedy punková, odfláknutá a zároveň totálne prepracovaná. Všetky tie veci boli detinské prkotiny. No len z množstva a rozsahu vecí bolo jasné, že to Špirec berie vážne.

Videoinštalácia Rear Window Loop vznikla ako voľná zákazka na video, ktoré sa malo premietať na stenu nad bar v Luxembursku. Zadanie bolo veľmi otvorené – video malo mať formát panorámy a malo byť zaslučkované. Jeff Desom pôvodne zamýšľal natočiť celkom novú vec. Spomenul si však práve na Hitchcockov film – a na jeho majstrovský prácu s architektúrou vo filme. Film Rear Window sa odohráva v apartmáne dočasne nemohúceho hlavného hrdinu, ktorý celé dni hľadí von z okna, pozoruje susedov a postupne ich dobre spoznáva. Kamera sleduje jeho pohľad von z jediného miesta, občas sa pohľad priblíži prostredníctvom fotografického objektívu alebo ďalekohľadu. Jeff Desom od začiatku vnímal jednotlivé scény v celom priestore dvora a rozhodol sa zrekonštruovať svoj vlastný pohľad. Zobral film, spätne ho postrihal a opäť chronologicky zostavil scény z dvora, ktoré však zasadil do jediného panoramatického pohľadu.

Rear Window Loop je majstrovským dielom postprodukcie. Demonštruje perfektné zvládnutie postprodukčných nástrojov. Tieto nástroje však zároveň podmieňujú jeho vznik – formujú myslenie, ktoré vedie k abstrahovaniu formálnych stránok filmu a umožňujú odpútanie sa od jeho pôvodného deja. Film sa mení na statickú divadelnú panorámu s množstvom drobných udalostí, ktorá však zámerne postrádajú akékoľvek vysvetlenie. Postavy a deje nemajú žiadnu hierarchiu. Spôsob vzniku videa však zostáva vďaka drobným farebným odchýlkam a rôznej ostrosti záberov stále čitateľný.

Jeff Desom sa venuje najmä tvorbe animácií a videoklipov k hudobným skladbám. Jeho silnou stránkou je práca s filmovými efektami a postprodukcia. Dielo Rear Window Loop má v rámci jeho prác pomerne výnimočné postavenie voľnej tvorby. V roku 2012 získal s týmto dielom Grand Prix na Ars Electronice v Linzi, ktoré nasledovali ďalšie ocenenia. V galérii Plusmínusnula je výstava Jeffa Desoma súčasťou medzinárodného festivalu sieťovej a mediálnej kultúry Multiplace.

www.jeffdesom.com

 

Jeff Desom / Rear Window Loop

In 1954, the main character of Alfred Hitchcock´s movie Rear Window unwillingly became a voyeur and revealed a murder in his neighborhood. In 2010, in Jeff Desom´s artwork, Hitchcock´s detective hero disappeared, but his perspective was offered to the gallery visitor. Brazen voyeurism from the 50´s was replaced by curious, though indifferent perspective similar to perspective of a ZOO visitor, who is looking at exotic insects in terrarium. Spectator of the video installation Rear Window Loop does have a distance. He/she sees everything, but, unlike the 50´s hero, no one will come to the gallery to murder him/her when the movie is over.

Video installation Rear Window Loop was created upon order of a video, which was supposed to be projected on a wall in one bar in Luxemburg. The instruction was very broad – video was supposed to have a panoramatic format and be looped. Originally, Jeff Desom intended to shoot a brand new work. But he recalled the Hitchcock´s movie and his virtuoso work with architecture in the movie. Read Window movie is set in an apartment of temporary wheelchair bound main character, who stares out of the window all days, watching his neighbors and getting to know them well. Movie camera follows his view out of the window from one single place, sometimes the view is zoomed by a camera lens or by a binocular. From the very beginning, Jeff Desom perceived particular scenes within the context of the space of the back-yard and decided to reconstruct his own overall view. He took the movie, edited it backwards and chronologically re-arranged the scenes from the yard into one single panoramatic view.

Rear Window Loop is a masterpiece of postproduction. It shows perfect control over postproduction tools. At the same time, these tools determine its creation – they form the track of thoughts, which leads to abstraction of formal elements of the movie and enables detachment from its original plot. The movie turns into a static theatre panorama with a pile of small scenes, which intentionally miss any explanation. Characters and plots do not have any hierarchy. Nevertheless, the way how the video was created, still remains visible thanks to small abnormalities in color and sharpness of the shoots.

Jeff Desom creates mostly animations and videos for music compositions. His strong suits are movie effects and postproduction. Within his collection of artworks, the Rear Window Loop artwork has quite an exceptional place of a free work. For this work he was awarded a Grand Prix on Ars Electronica in Linz in 2012 and other awards followed. Jeff Desom´s exhibition in the Plusmínusnula gallery is a part of the international festival of net and media culture Multiplace.

Jeff Desom: Rear Window Loop

JD

Jeff Desom: Rear Window Loop

Jeff Desom: Rear Window Loop

JD04

JD05

JD06

JD07

JD08