Jaroslav Kyša:
Alchýmia v tebe / Alchemy inside of you

Kyša je typ umelca, ktorého najviac stimuluje častá zmena prostredia, odlišné lokality a pobyty na rezidenciách. Je pre neho typická práca s rôznymi médiami, pričom hlavný dôraz kladie na myšlienku a následnú formálnu stránku prispôsobuje téme. Využíva fotografiu (ako dokumentáciu akcie, ale aj ako finálne dielo), video, inštalácie, tvorbu sochárskych objektov, akcie, intervencie, a i.

Vernisáž 26. 11. 2012 o 17.00, výstava potrvá do ± 21. 12. 2012.

“Prostredníctvom často nenápadných a na prvý pohľad marginálnych zásahov do reality mení kontexty jej percepcie. V konkrétnom časopriestore vytvára pre náhodne zúčastnených podmienky na iné nazeranie a interpretovanie každodennosti či historických a politických súvislostí, o ktorých sa málo hovorí a veľa mlčí. Jeho povrchové úpravy v kontraste s okolitým prostredím zviditeľňujú stopy dávnej minulosti, ale aj premeny v čase, no nie ako monumentálne gestá, ale ako efemérne mikrokomentáre. Jeho samozvaná archeologická a pamiatkárska činnosť okrem iného odkrýva mechanizmy tvorenia histórie a života s ňou. Práce Jaroslava Kyšu nie sú konečným cieľom, ale skôr impulzom pre aktívneho diváka, aby sa v procese interpretácie a konfrontácie zúčastnil na spoluvytváraní ich obsahu.” (G. Kisová)

Na výstave v galérii ± 0,0predstaví diela, ktoré vznikli za posledný rok v Londýne a na rezidenčnom pobyte v Banskej S T ANICI.

Jaroslav Kyša (1981, Žilina) je predstaviteľom mladej generácie súčasných umelcov. Absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D (Juraj Bartusz)  na FU TU v Košiciach so stážou v Ateliéri priestorovej komunikácie (Anton Čierny) na bratislavskej VŠVU. Do širšieho povedomia sa dostal ako finalista Ceny Oskára Čepana v roku 2004 a Szpilman Award 2009, ktorej laureátom sa stal v roku 2011.

Jaroslav Kyša žije a pracuje v Londýne.

Michal Stolárik a Gabriela Kisová

 

Jaroslav Kyša / Alchemy inside of you

Jaroslav Kyša (1981, Žilina) is a representative of the young generation of contemporary artists.He studied at Studio of Free Creativity 3D (Juraj Bartusz) at FU TU in Košice and did an internship at Space Communication Studio (Anton Čierny) at AFAD in Bratislava.He gained recognition as a finalist of the Oskár Čepan Award in 2004 and the Szpilman Award 2009 where he was the prize winner in 2011.Kyša is the sort of artist who is mostly stimulated by frequent changing of environment, various locations and artist-in-residency stays.Work with various media is typical for him; he pays special attention to an idea and adapts subsequent formal aspect to a theme.He uses photography (for documentation of an action and also as a final work), video, installations, creating sculptural objects, actions, interventions and other.

“He changes contexts of perception of reality through often subtle and at first sight marginal interventions to it.For random participants he creates conditions in specific time and space for different perception and interpretation of everydayness or historic and political relations, which are little talked about and kept very quiet.His surface modifications in contrast with surrounding environment visualize traces of distant past as well as changes in time, not as monumental gestures but as ephemeral micro comments.Among other things, his self-induced archaeological and conservationist activity reveals mechanisms of creating history and life with it.Works of Jaroslav Kyša are not the ultimate goal and rather an impulse for active viewers to participate on co-creating contents of the process of interpretation and confrontation.” (G. Kisová)

Within the exhibition at the gallery ± 0,0 Kyša will present works created over the last year in London and during the residential stay in Banská S T ANICA.

He lives and works in London.

Michal Stolárik and Gabriela Kisová

JK01

JK02

JK03

JK04

JK05

JK06

JK07

JK08

JK09

JK10