Richard Loskot:
Druhý pohľad / Second Glance

Výstava predstaví najnovšiu zo série Loskotových site-specific inštalácií, ktoré vznikli v rôznych galerijných aj negalerijných priestoroch. Témou výstavy bude odkrývanie objektívnej reality rozdielnymi pohľadmi, skúmanie fyzického objektu na základe viacerých perspektív. Podobne, ako niektoré Richardove práce z posledného obdobia, do procesu „privlastňovania“ objektu pohľadom budú vstupovať nielen pre Loskotovu tvorbu typické technologické procesy, ale aj  jednoduchšie optické alebo svetelné vplyvy.

Vernisáž 10. 8. 2012 o 19.00, výstava potrvá do ± 7. 9. 2012.

Diela mladého českého umelca Richard Loskot (1984) sústredene rozkrývajú rôzne fyzikálne, mentálne aj symbolické vlastnosti časopriestorovej skutočnosti. Na vyjadrovanie svojich myšlienok používa rôzne súčasné technológie, ktoré neslúžia len ako nástroj – odhalený technický aspekt práce sa stáva plnohodnotnou významovou rovinou. Jeho tvorba sa pohybuje v rozpätí od zvukových inštalácií, cez rôzne simulácie prírodných javov – či už biologického rastu, alebo vesmírnych zvukových a svetelných podmienok, až po reflexiu civilizačných výdobytkov, ako je rádiová komunikácia a zdanlivo nespochybniteľný pozemský spôsob merania času. Napriek technologickému zameraniu prekvapia inštalácie Richarda Loskota svojou estetickou intuíciou a premyslenou prácou s konkrétnym priestorom, ich zmyslové pôsobenie sa nachádza niekde na rozhraní sci-fi a hĺbavej metafyziky.

Richard Loskot už niekoľko rokov pravidelne vystavuje na monografických výstavách, ako napríklad v pražských galériách Umakart a Jelení, alebo brnianskom 4AM. Jeho diela sa objavujú aj mimo tradičného galerijného priestoru, intervenuje do verejného priestoru, alebo, ako v prípade inštalácie v Dome Dominika Skuteckého na festivale Intermedia v roku 2010, do konvenčnej obrazovej inštalácie. V poslednej dobe sa objavil vo viacerých prestížnych výberoch súčasného umenia na kolektívnych výstavách, ako napríklad na VI. Zlínskom salóne mladých, alebo medzinárodnej výstave mediálneho umenia Remake. Je jedným z finalistov tohtoročnej Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Katarína Gatialová

 

Richard Loskot / Second Glance

The exhibition presents the most recent of Loskot´s site-specific installations, which were created for various gallery and non-gallery spaces. The subject of the exhibition is uncovering the objective reality by different views, the observation of a material object from several perspectives. Similarly to some of Richard`s recent works, technological processes (in this case it will be the thermovision) and simplier optical and light inluences, typical for Loskot, will be entering into the process of appropriation by a glance.

The pieces of works of a young czech artist Richard Loskot (1984) reveal intently various physical, mental and symbolic attribute of the time-space reality. To express his ideas, he is using several current technologies, which are not only used only as tools – the unveiled technical aspect of his work becomes the new fully-fledged semantic level. The range of Loskot´s production includes sound installations, different simulations of natural phenomena – whether the biological growth or sound and light space conditions, and the reflection of the achievement of civilization, as radio communication or earthly way of time measurement, seemingly indisputable. In spite of this technological orientation, Richard Loskot´s installations may surprise by their aestetic intuition and premeditated work with the particular space, its impact on the senses is somewhere between sci-fi and thoughtful metaphysics.

Richard Loskot has been exhibiting regularly for several years on monographic exhibitions as for example in Prague (Gallery Umakart and Gallery Jelení) or in Brno (4AM). His works appear as well outside of the traditional gallery space, intervene into the public space, or, as in case of the installation in Dom Dominika Skuteckého on the festival Intermedia in 2010, into a conventional image installation. Recently, Loskot’s work has been shown at several prestigious selections of contemporary art on collective exhibitions, such as 6th Zlín Youth Salon 2012, or Remake (REthinking Media Arts in K(C)ollaborative Environments) 2012. He is one of the finalists of this year Jindřich Chalupecký Award.

 

 

RL01

RL02

RL03

RL04

RL05

RL06

RL07

RL08