Christiana Caro:
Tam, tam / There, there

Fotografie Christiany Caro sú z rôznych miest, publikácií a archívov. Vzájomne komunikujú cez čas strávený putovaním po tých rozsiahlych ostrovoch, záhradách a múzeách, po krajine, po vode a po oblohe. Každé miesto je spletiskom histórie a súčasnosti a moja práca je reflexiou založenou na nitke mojej osobnej skúsenosti, dedičstve histórie i inštitucionalizovanej mytológii. Spomienka a jej zjavenie visí na vôli reminiscencie a odraze pamäti. V opakovaní minulosti sú všetky jej verzie platné a rovnako nepravdivé.

Vernisáž vo štvrtok 20. 4. 2012 o 17.00, výstava potrvá do ± 25. 5. 2012.

Na Žitnom ostrove som najprv hľadala miestne múzeum, našla som ho, dostala som lokálnu knihu. Vyšla v roku 1989 a obsahuje pohľady fotografov na toto miesto na Slovensku spred dvadsiatich rokov. Tieto fotky z knihy potom odrážali moje prieskumy ostrova a neúmyselne som “znovu – fotografovala”. Vznikli dvojice záberov s odstupom desaťročí. Fotografií, ktoré odrážajú politické zmeny, prekresľovanie hraníc i náhodné udalosti v čase a priestore. Fotografií, ktoré sú niekde medzi zátiším, dokumentom a rozprávaním príbehov.

Toto miesto je tým, bolo tým i bude tým…

Kráčajte pozdĺž brehu Dunaja,

spln je nad kopcom,

aby ste videli ešte jednu vec. (Vidíme tak veľa).

Cesta, čiara, špirála, labyrint…,

tak alebo onak, vedú k zdroju.

Nad pohľadom.

(Možno to znamená, že ste žili dvakrát).

Mladá americká fotografka Christiana Caro (1980) je na Slovensku vďaka štipendiu Fulbright Research Fellowship. Študovala na University of Arizona (Tucson) a Massachusetts College of Art and Design (Boston), absolvovala študijné pobyty VŠVU (Bratislava), Rhode Island School of Design (Providence) a Scuola D’ Lorenzo De Medici (Florencia). Vystavovala v USA, Taliansku, Čechách i na Slovensku. Okrem jej tvorby je výsledkom jej aktuálneho pobytu u nás aj založenie malej galérie Clutch v presklenom reklamnom priestore v jednom podchode v centre Bratislavy.

www.christianacaro.com

www.clutchgallery.com

 

Christiana Caro / There, there

Young American photographer Christiana Caro (1980) is currently on Fulbright Research Fellowship in Slovakia. She studied at University of Arizona (Tucson) and Massachusetts College of Art and Design (Boston), including study visits at Academy of Fine Arts and Design (Bratislava), Rhode Island School of Design (Providence) and Scuola D’ Lorenzo De Medici (Florence). She had exhibitions in USA, Italy, Czech Republic, Slovakia. A result of her stay in Slovakia is the foundation of the Clutch Gallery in a window of a passage in centre of Bratislava.

 

These photographs are from various sites, publications and archives. They inform each other through shared time and wanderings that span islands, gardens and museums as well as the land, sea and sky. Each site weaves history with the ever unfolding present and my work is a reflection, based on the thread of personal experience, historic legacy, and institutional mythology. Recollection and revelation hinge on the will of reminiscence and the reflex of memory; in the varied rehearsals of history, all versions are valid and equally untrue.

On Great Rye Island I sought out a local museum, arrived, and was given a local book. Published in 1989, it contains views made by photographers from this Slovakian outpost over twenty years ago. Its images mirrored my own explorations of the site today, with unintentional re-photography – twin images that have occurred across decades. In between all the political shifts, redrawn boundaries and the more casual displacements of time, these works hover between duration, document, and storytelling.

This place is that, was that, and will become…

Keep walking along the Danube bank,

a full moon above the hill,

to see one more thing.  (We see so much).

The path, a line, a spiral, a labyrinth…,

either way, it leads to a well.

Above looking in.

Going down.

(Maybe this means you lived twice).

 

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Christiana Caro (Usa): Tam, tam.

Foto: Natália Zajačiková

Foto: Natália Zajačiková