Martin Piaček:
Hanba i Hrd / Shame and Pride

Témou Piačkovej samostatnej výstavy je osobná identita z národno-historického aspektu.
Geneticky náhodná príslušnosť k slovenskej národnej a štátnej identite, ako i nesamozrejmá kultúrna identita z toho vyplývajúca.

Vernisáž  6. 3. 2012 o 17.00, výstava potrvá do ± 6. 4. 2012.

Potreba vyrovnania sa s danou predetermináciou i zvedavosť spojená s osobným výskumom.
Nedôvera k oficiálnym dejinám, ich lineárnej kauzálnosti a účelovej mytologizácii.
Snaha o empatiu k mnohovrstevným dobovým súvislostiam.
Špeciálny záujem o kritické miesta “vlastnej” národnej histórie.

Koncentrovaný výber predstavuje práce od roku 2006 až po najnovšie, doteraz nevystavené diela. Predstavené sú objekty z klasických sochárskych materiálov (drevo, kov), digitálne printy a video.

Martin Piaček (1972) absolvent Bratislavskej VŠVU (ateliér prof. J. Bartusza 1994 – 98 a ateliér prof. J. Jankoviča 1998. Pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Výstava je príspevkom k Univerzitnej synergickej platforme PRIZMA (Pravidelná Realizácia Interdisciplinárneho Zdieľania Možných Alternatív, www.prizma.sk), ktorú organizuje Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity.

PRIZMA sleduje okrem zámeru vytvárať formálne podmienky (publikácia a prezentácia príspevkov, odborná či vedecká polemika, rozširovanie teoretického diskurzu a pod.) aj vytváranie podmienok pre aktuálne kultúrne, umelecké prejavy (tematické výstavy, koncerty, predstavenia a pod.). Tie predstavujú jej neodmysliteľnú súčasť. V rámci nej získavame v „zhustenej“ podobe a bez neraz mätúcich slov (tak, ako to dokáže iba umenie) komentáre k dobe, ktorú žijeme.”

Kamil Mihalov

http://www.prizma.sk/

http://www.verejnypodstavec.com/

 

Martin Piaček / Shame and Pride

The topic of the exhibition is presented by the works dealing with the theme of personal identity from the national – historical aspect. A concentrated selection presents works from 2006 to the latest, unexposed works. Objects made of classical sculptural materials (wood, metal) digital prints and video are displayed.

 

Someideologicalassumptionsof the author:

Genetically random affiliation to the Slovak national and state identity as well as resulting unclear cultural identity.

The need to deal with the given predetermination and also curiosity associated with personal research.

Distrust of official history, its linear causality and purposeful mythologisation.

The pursuit of empathy for the multi – layered historical contexts.

A special interest in critical areas of “own” national history.

 

Martin Piaček (1972) works at the Academy of Fine Arts in Bratislava.

 

 

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

Martin Piaček: Hanba i hrd

MP12

MP013

MP14